PRIVACY POLICY

Privacy- en cookiesverklaring

Op deze pagina wordt beschreven op welke manieren de internetsite www.natuzzi.com wordt beheerd voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de site raadplegen. Deze verklaring is opgesteld in de zin van art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit 196/03 (hierna te noemen: “Privacywet”) voor degenen die gebruik maken van de diensten van onze site, die worden verleend via internet. Deze verklaring is niet geldig voor andere websites die eventueel te raadplegen zijn via links op onze pagina's, maar waarvoor Natuzzi S.p.A. op geen enkele wijze verantwoordelijkheid draagt. De verklaring is tevens gebaseerd op de Aanbeveling nr. 2/2001 die de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten, verenigd in de groep die is ingesteld volgens art. 29 van de richtlijn nr. 95/46/EG, hebben aangenomen op 17 mei 2001 ter vaststelling van de minimale vereisten voor online verzameling van persoonsgegevens: de wijzen, termijnen en de aard van de informatie die door de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking moet worden verstrekt aan gebruikers wanneer deze webpagina's bezoeken.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld bij raadpleging van onze site is Natuzzi S.p.A., met maatschappelijke vestiging in Via Iazzitiello, 47 - Santeramo in Colle (BA)

De verwerker van de persoonsgegevens

De externe verwerker van de persoonsgegevens is Protection Trade S.r.l., met maatschappelijke vestiging in Via Giorgio Morandi - 22, Itri (LT). De bijgewerkte lijst van andere verwerkers kan worden aangevraagd via het email-adres natuzzi@protectiontrade.it

Plaats, doeleinden en verstrekking van de gegevens

De verwerking in relatie tot de webdiensten van deze site vindt plaats bij voornoemde vestiging van de vennootschap en wordt verzorgd door werknemers en medewerkers van Natuzzi S.p.A. die opdracht hebben gekregen om de bewerking uit te voeren en door eventuele anderen die hiertoe opdracht hebben gekregen. De persoonsgegevens die verstrekt zijn door gebruikers die diensten vragen, worden uitsluitend gebruikt voor de gevraagde dienst of prestatie en worden niet verstrekt aan derden, tenzij anders is bepaald door wettelijke voorschriften of dit strikt noodzakelijk is om de aanvraag te kunnen afhandelen. De gegevens, die niet zullen worden verspreid, mogen uitsluitend aan derden worden verstrekt voor het beheer van diensten die gerelateerd zijn aan onze internetsite.

Types verwerkte gegevens

Navigatiegegevens

De informaticasystemen en de softwareprocedures die worden ingezet om deze site te laten functioneren verwerven bij hun normale werking bepaalde persoonsgegevens, waarvan verzending impliciet is bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Het gaat om informatie die niet wordt verzameld om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde betrokkenen, maar aan de hand waarvan het, gezien hun aard, mogelijk zou zijn om gebruikers te identificeren door verwerkingen en koppelingen met gegevens die in het bezit zijn van derden.

Tot deze categorie gegevens behoren de IP-adressen of domeinnamen van de computers die gebruikt worden door de bezoekers van de site, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) notatie van de gevraagde middelen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die gebruikt is om de aanvraag te doen bij de server, de omvang van het bestand dat als antwoord verkregen is, de cijfercode die de staat van het door de server gegeven antwoord aanduidt (geslaagd, fout enz.) en andere parameters aangaande het besturingssysteem en de informatieomgeving van de gebruiker.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om anonieme statistische gegevens te verkrijgen over het gebruik van de site en om te controleren of deze correct functioneert, en wordt onmiddellijk na de verwerking gewist. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van verantwoordelijkheid in het hypothetische geval van cybermisdrijven ten koste van de site.

Gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt

Het facultatief, uitdrukkelijk en vrijwillig verzenden van elektronische post naar de adressen die op deze site staan vermeld, houdt in dat het adres van de zender wordt verworven, wat noodzakelijk is om aanvragen te beantwoorden; hetzelfde geldt voor eventuele andere persoonsgegevens die in het schrijven zijn opgenomen.

Specifieke samenvattende verklaringen worden van keer tot keer vermeld of gevisualiseerd op de pagina's van de site die zijn bedoeld voor bijzondere diensten op aanvraag.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om te waarborgen dat de procedures correct verlopen en om de gebruikservaring van online toepassingen te verbeteren. Cookies zijn tekstbestandjes die op de harde schijf van een computer worden geplaatst. Cookies hebben tot taak de analyse van het verkeer op het web te stroomlijnen of te signaleren wanneer een specifieke site bezocht wordt, en stellen webtoepassingen in staat om informatie naar afzonderlijke gebruikers te zenden.

Hieronder wordt gedetailleerde informatie gegeven omtrent het gebruik van cookies en soortgelijke technologie, over hoe deze worden gebruikt door Natuzzi S.p.A. en hoe ze kunnen worden beheerd.

Natuzzi S.p.A. gebruikt de volgende types cookies:

-       “technische” cookies:

deze cookies vergemakkelijken de navigatie en waarborgen een veilig, doelmatig bezoek aan de site. Daarnaast worden er cookies van Google Analytics gebruikt, uitsluitend met het doel om gegevens in geaggregeerde vorm te verzamelen omtrent het aantal gebruikers en over hoe deze de site bezoeken. Het gaat om cookies van derden die anoniem worden verzameld en beheerd om de site te monitoren en de prestaties van de gastsite te verbeteren (performance cookies).

(Voor verdere informatie omtrent het cookiesbeleid van Google verwijzen wij naar de link http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

 

-       cookies van derden betreffende “social plugins”:

Door een website te bezoeken kan men cookies ontvangen van zowel de bezochte site (“eigen cookies”), als van sites die worden beheerd door andere organisaties (“van derde partijen”). Cookies van derde partijen zijn cookies van “social plugins” voor Facebook, Twitter, Google. Het betreft hier onderdelen van de pagina die rechtstreeks worden gegenereerd door voornoemde sites en geïntegreerd worden in de pagina van de gastsite. Social plugins worden voornamelijk gebruikt met het doel om content te delen in sociale media.

De aanwezigheid van deze plugins houdt in dat er cookies van en naar alle sites worden gezonden die worden beheerd door derden. Het beheer van gegevens die worden verzameld “door derde partijen” is gereglementeerd door de desbetreffende verklaringen, gelieve deze te raadplegen.

Voor een grotere transparantie en gemak worden hier de webadressen van de verschillende verklaringen vermeld, en de manieren waarop cookies kunnen worden beheerd.

Verklaring van Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/

Verklaring van Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514

Verklaring van Youtube: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

Verklaring van Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/

 

 

-       “remarketing”-cookies:

Dit zijn persistente cookies, d.w.z. informatiefragmenten die langer aanwezig blijven en op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden gezet om daar te blijven totdat de “cookie” wordt geëlimineerd. “Persistente cookies” slaan alleen in het geheugen op dat een niet-geïdentificeerde bezoeker op de internetsite heeft genavigeerd en de korte verklaring al of niet heeft geaccepteerd. De site gebruikt andere persistente cookies van derde partijen voor monitoring van de bezoeken voor wat betreft de verrichte digitale activiteiten.

De gebruikte remarketing-cookies zijn cookies van Google.

 

De gebruiker kan besluiten of hij/zij de cookies al of niet wil accepteren met behulp van de instellingen van de browser.

Cookies geheel of gedeeltelijk uitzetten:

Het geheel of gedeeltelijk uitzetten van technische cookies kan gevolgen hebben voor het gebruik van de functies van de site die voorbehouden zijn aan geregistreerde gebruikers. De openbare inhoud daarentegen kan ook worden benut als de cookies volledig zijn uitgezet.

Het uitzetten van cookies “van derde partijen” heeft op geen enkele manier invloed op de navigeerbaarheid.

De instelling kan per site en per web-toepassing worden gedefinieerd.

De beste browsers maken het dan ook mogelijk om verschillende instellingen vast te leggen voor “eigen” cookies en cookies “van derde partijen”.

Hieronder wordt uitgelegd hoe cookies kunnen worden uitgezet via sommige browsers

Firefox:

1. Open Firefox

2. Druk op de “Alt”-knop op het toetsenbord

3. Op de werkbalk bovenaan de browser, selecteer “Extra” en daarna “Opties”

4. Selecteer vervolgens het tabblad “Privacy”

5. Ga naar “Geschiedenis” en daarna naar “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis”. Deselecteer “Cookies van websites accepteren” en sla de voorkeuren op.

 Internet Explorer:

1. Open Internet Explorer

2. Klik op de knop “Extra” en daarna op “Internetopties”

3. Selecteer het tabblad “Privacy” en verplaats de schuifknop naar het gewenste privacyniveau (naar boven om alle cookies te blokkeren, of naar beneden om alle cookies toe te staan)

4. Klik vervolgens op OK

 Google Chrome:

1. Open Google Chrome

2. Klik op het gereedschappictogram

3. Selecteer “Opties” en daarna “Geavanceerde opties”

4. Selecteer “Instellingen voor inhoud” onder het item “Privacy”

5. Op het tabblad “Cookies” kunnen de cookies worden gedeselecteerd en de voorkeuren worden opgeslagen

 Safari:

1. Open Safari

2. Kies “Voorkeuren” in het taakmenu en selecteer vervolgens het paneel “Beveiliging” in het dialoogvenster dat volgt

3. In het gedeelte “Cookies accepteren” kan worden aangegeven of en wanneer Safari cookies van websites mag opslaan. Voor verdere informatie, klik op de Help-knop (de knop met het vraagteken)

4. Voor meer informatie over de cookies die worden opgeslagen op uw computer, klik op “Cookies tonen”

 

Vrijwilligheid van de verstrekking van gegevens

Afgezien van hetgeen gespecificeerd is voor de navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de door de vennootschap geboden diensten. Het niet verstrekken van deze gegevens kan tot gevolg hebben dat de gevraagde dienst niet kan worden geleverd.

Wijzen van gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt met handmatige en geautomatiseerde instrumenten, gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de bewerking dienen zodanig te worden bewaard dat de kans op vernietiging of verlies van de gegevens zelf, ongeoorloofde toegang of verwerking, of verwerking die niet overeenstemt met de doeleinden waarvoor ze verzameld, ook al is het onopzettelijk, tot een minimum wordt beperkt, door de nodige geschikte en preventieve veiligheidsmaatregelen te treffen.

Rechten van de betrokkenen

Degenen waarop de gegevens betrekking hebben, hebben de rechten die zijn vastgesteld bij art. 7 van de privacywet, zoals hieronder worden vermeld:

1. Betrokkene heeft het recht om bevestiging te krijgen van het bestaan van persoonsgegevens die hem/haar betreffen, ook als deze nog niet zijn geregistreerd, en verstrekking ervan in begrijpelijke vorm.

2. Betrokkene heeft recht op het volgende:

a) de herkomst van de persoonsgegevens te kennen;

b) te weten met welk doel en welke methode de verwerking plaatsvindt;

c) welke logica wordt toegepast in het geval dat de bewerking wordt uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten;

d) de identificatiegegevens te ontvangen van de verantwoordelijke, de bewerker en de vertegenwoordiger die is aangesteld in de zin van artikel 5, lid 2;

e) te weten aan welke personen of categorieën personen de persoonsgegevens kunnen zijn verstrekt, of die kennis kunnen nemen van de gegevens in hun hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de Staat, en te weten wie de verwerkers zijn of personen die opdracht hebben gekregen tot verwerking.

3. Betrokkene heeft recht op het volgende:

a) verbetering, rectificatie of, indien gewenst, aanvulling op de gegevens;

b) verwijdering, omzetting in anonieme vorm of afscherming van de gegevens indien ze verwerkt zijn in strijd met de wet, met inbegrip van de gegevens waarvan bewaring niet nodig is in verband met de doelen waarvoor ze verzameld danwel verwerkt zijn;

c) verklaring dat de handelingen onder de letters a) en b) onder de aandacht zijn gebracht, ook voor wat betreft de inhoud ervan, aan degenen aan wie ze verstrekt of verspreid zijn, met uitzondering van het geval waarin een dergelijke verplichting onmogelijk blijkt te zijn of een inzet van middelen vereist die niet in verhouding staat tot het beschermde recht.

4. Betrokkene heeft het recht om zich, geheel of gedeeltelijk, te verzetten:

a) tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem/haar betreffen, ook al zijn ze ter zake dienend voor het doel van de verzameling, als daarvoor gegronde redenen bestaan;

b) tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem/haar betreffen met het doel om reclame- of marketingmateriaal toe te zenden of voor het uitvoeren van marktonderzoeken of commerciële communicatie.

Betrokkenen kunnen deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het e-mailadres natuzzi@protectiontrade.it

 

 


Bedrijfsinformatie

NATUZZI S.p.A.

Geregistreerd kantoor: Via Lazzitiello, 47 – 70029 Santeramo in Colle (Ba)
BTW- code en BTW en Kamer van Koophandel van Bari 03513760722
Tel 080 8820111 Fax 080 8820241
Volledig voldaan kapitaal: € 54.853.045,00
Het bedrijf staat onder gezag van het bestuur en coördinatie van Invest 2003 Srl


Deze site maakt gebruik van technische cookies, van derde partijen, die worden beheerd door sites van andere organisaties en voor remarketing, om je reclame te sturen die is aangepast aan jouw voorkeuren.
Wanneer je een van de elementen onder deze banner opent, stem je in met het gebruik van cookies.
Om het gebruik van cookies uit te zetten, kun je de paragraaf “Cookies geheel of gedeeltelijk uitzetten” lezen in onze privacyverklaring via de link
Privacybeleid